Phòng chống dịch Covid-19

Khai báo y tế tự giác, trách nhiệm vì bản thân, gia đình và xã hội

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Khai báo ý tế dành cho đối tượng viên chức, người lao động.

Thực hiện

SINH VIÊN

Khai báo ý tế dành cho đối tượng người học là Sinh viên.

Thực hiện